Η Επιχειρησιακή Συνέχεια αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα για την εταιρεία προκειμένου να επιτύχει:

 • Πλήρη συμμόρφωση της εταιρείας με τις σχετικές συμβατικές, νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις,
 • Προστασία των συμφερόντων της εταιρείας και όσων συναλλάσσονται με αυτή
 • Ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών και των λοιπών ενδιαφερομένων μερών.
 • Την επίτευξη των στόχων της εταιρείας και στην τήρηση των αρχών σε σχέση με την Επιχειρησιακή Συνέχεια.
 • Υψηλή διαθεσιμότητα λειτουργιών και υπηρεσιών.

H εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (ΣΔΕΣ) στοχεύει στα ακόλουθα:

 • Ασφάλεια του προσωπικού
 • Υψηλή διαθεσιμότητα των κρίσιμων λειτουργιών
 • Άμεση ανάκαμψη των κρίσιμων λειτουργιών σε περίπτωση διακοπής
 • Διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας του συνόλου της εταιρείας
 • Συστηματική αποτίμηση και αξιολόγηση των κινδύνων που αφορούν στην επιχειρησιακή συνέχεια, προσβλέποντας στην ορθή και έγκαιρη διαχείρισή τους,
 • Διατήρηση της εμπιστοσύνης των μετόχων,
 • Διατήρηση υψηλού επίπεδου παροχής υπηρεσιών και προϊόντων,
 • Περιορισμό των οικονομικών απωλειών.

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας έχει την ευθύνη για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της λειτουργίας του ΣΔΕΣ, καθώς και για την ενημέρωση όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού για την Πολιτική Επιχειρησιακής Συνέχειας.

Το σύνολο του προσωπικού που εμπλέκεται στις δραστηριότητες και διαδικασίες που περιγράφονται και αφορούν στην Επιχειρησιακή Συνέχεια έχει την ευθύνη να εφαρμόζει την πολιτική και τις ανάλογες διαδικασίες του ΣΔΕΣ σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που του έχουν ανατεθεί.

Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι δεσμεύονται για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας και στην τήρηση των πλάνων και των ενεργειών σε σχέση με την Επιχειρησιακή Συνέχεια.

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, η Εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας κατά το πρότυπο ISO 22301:2019.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΝΩΤΗΣ
5/7/2021